Disclaimer

De website Kamparchieven.nl is een publicatie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in samenwerking met instellingen die archieven of documentatie beheren over Duitse gevangenkampen op Nederlands grondgebied. De site is ontwikkeld door De Ree Archiefsystemen.

Auteursrecht

Ten aanzien van alle documenten die toegankelijk zijn via de website Kamparchieven.nl wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. Alle rechten op de database, het format, de metadata en de digitale afbeeldingen en teksten berusten bij De Ree Archiefsystemen, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en/of de instellingen die eigenaar of bezitter zijn van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt.

Verveelvoudiging

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Waar het om een digitale afbeelding gaat, is toestemming vereist van de eigenaar dan wel bezitter van het object dat aan de digitale afbeelding ten grondslag ligt. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik.

 

Als via hyperlinks of anderszins wordt verwezen naar (pagina's op) de website Kamparchieven.nl dan moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Rechten

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de participerende instellingen spannen zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op teksten of digitale objecten die op Kamparchieven.nl zijn gepubliceerd, dan verzoeken wij dit te melden aan de instelling die de toegang beschikbaar heeft gesteld waartoe het desbetreffende document behoort. Gezien het culturele, maatschappelijke en niet-commerciële doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Aansprakelijkheid

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de participerende instellingen willen met de site Kamparchieven.nl het cultureel erfgoed in brede kring toegankelijk maken. Tot het cultureel erfgoed behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op Kamparchieven.nl wordt gepubliceerd onvolledig is. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.

 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de overige participanten sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van Kamparchieven.nl, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om Kamparchieven.nl te kunnen raadplegen.

Digitale veiligheid

Als onderdeel van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) acht het NIOD de veiligheid van de gebruikte systemen erg belangrijk. Ondanks de zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Maak direct een melding bij ons, als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij werken graag met u samen om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen. Voor meer informatie kunt u het KNAW-beleid over "responsible disclosure" nalezen.

 

© Kamparchieven.nl/ Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 2005, 2021